S5-N-29

Petit Déjeuné
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Collation matin
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déjeuné
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Collation après-midi
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dîner
xxxxxxxxxxxxxxxxxx